Server Discord https://discord.gg/pCE5sr8

Server commands for players (works in aby chat but use AllChat for better visible):
!admin - use this if you need admin help.
Use !switch command to change team without admin help

 1. Administratorzy zastrzegaj膮 sobie prawo do usuni臋cia ka偶dego, kto zostanie uznany za szkodliwego dla og贸lnej atmosfery lub poziomu gry zespo艂owej na serwerze wed艂ug w艂asnego uznania. Decyzje i pro艣by administrator贸w musz膮 by膰 zawsze przestrzegane. Je艣li chcesz to przedyskutowa膰, zr贸b to na naszym discordzie w zak艂adce 馃摓鈹媠upport .
  1. Podstawowe zasady
  1.1 呕adne przejawy rasizmu, dyskryminacji i toksyczno艣ci nie b臋d膮 tolerowane.
  1.2 Propagowanie komunizmu lub innego ustroju totalitarnego jest zabronione pod ka偶d膮 postaci膮. 
  1.3 Ka偶da forma wykorzystywania b艂臋d贸w gry jest zabroniona. 
  1.4 Zak艂贸canie komunikacji na czatach g艂osowych jest niedozwolone.
  1.5 Rekrutowanie lub reklamowanie stron internetowych, klan贸w b膮d藕 organizacji innych ni偶 Rangers Polska jest zabronione.
  1.6 Jako 偶e na naszym serwerze porozumiewamy si臋 zar贸wno w j臋zyku polskim jak i angielskim, nakazuje si臋 stosowanie j臋zyka angielskiego na COMMAND CHAT, przez co dru偶yny obcokrajowe nie b臋d膮 wykluczone ze wsp贸lnej rozgrywki.
  1.7 Ka偶dy gracz musi mie膰 nazw臋 mo偶liw膮 do wym贸wienia. 
  1.8 Dzielenie si臋 istotnymi dla gry informacjami z przeciwn膮 dru偶yn膮 jest zabronione.
  1.9 Streamowanie rozgrywki jest dozwolone z op贸藕nieniem nie mniejszym ni偶 10 minut.
  1.10 Uniemo偶liwianie wrogim jednostkom opuszczenia g艂贸wnej bazy jest zabronione.
  1.11 Nie strzelaj do swoich, je艣li przez przypadek Ci si臋 zdarzy, przepro艣 na czacie og贸lnym. 
  2. Squad
  2.1 Gracze nie przypisani b膮d藕 AFK, b臋d膮 usuwani z pe艂nego serwera przez 鈥渁utokick鈥 po 5-ciu minutach.
  2.2 Nie zak艂adaj squadu je偶eli nie masz zamiaru nim dowodzi膰. 
  2.3 Ka偶dy dow贸dca dru偶yny (Squad Leader) musi mie膰 odpowiedni kit oraz dzia艂aj膮cy mikrofon. 
  2.4 Dow贸dca dru偶yny ma prawo wyrzuci膰 ze sk艂adu ka偶dego, bez podania przyczyny. 
  2.5 Ka偶da dru偶yna musi wype艂nia膰 za艂o偶enia gry, gra膰 o aktywne cele b膮d藕 wspiera膰 squady walcz膮ce o aktywne cele. 
  2.6 Ka偶dy squad powinien posiada膰 nazw臋 odpowiadaj膮c膮 jego przeznaczeniu. 
  2.7 Zamykanie squadu piechoty poni偶ej 5 os贸b jest zabronione. Wyj膮tkiem s膮 squady o specjalnym przeznaczeniu np. TOW, MORTAR. 
  3. FOB
  3.1 Radio (FOB) musi znajdowa膰 si臋 w miejscu dost臋pnym dla przeciwnika. 呕aden sta艂y element mapy nie mo偶e go blokowa膰.
  3.2 Blokowanie dost臋pu do radia (FOB鈥檃) strukturami Squad Leadera jest dozwolone.
  3.3 Radia (FOB) nie mo偶na ustawia膰 poza granicami mapy.
  4. Pojazdy
  4.1 Ruszanie pojazdami podczas fazy przygotowawczej jest zabronione.
  4.2 Porzucanie b膮d藕 u偶ywanie pojazd贸w jako 鈥渢axi鈥 jest zabronione 
  4.3 Ka偶dy pojazd wymagaj膮cy roli za艂oganta (crewman kit) wymaga obs艂ugi przez co najmniej 2 osoby.
  4.4 Pierwszy poprawnie nazwany squad ma pierwsze艅stwo do pojazd贸w 鈥渘p. TANK, MBT, BTR, IFV鈥
  4.5 Jeden poprawnie nazwany squad = jeden pojazd.
  4.6 Nakazuje si臋 zamykania sk艂ad贸w pancernych. Taki squad nie powinien przekracza膰 4 os贸b.
  4.7 Squad 鈥淟ogi鈥 nie ma pierwsze艅stwa do pojazdu przed squadami piechoty.
  5. Heli
  5.1 Nie ucz si臋 lata膰 na serwerze publicznym.
  5.2 Zniszczenie wrogiego helikoptera poprzez zderzenie si臋 z nim jest zabronione.
  5.3 Zak艂adaj膮c dru偶yn臋, pami臋taj o poprawnej nazwie oraz o zamkni臋ciu squadu. 
  5.4 Pilotem musi by膰 Squad Leader i taki squad nie powinien przekracza膰 3 os贸b.
  6. Zasady zape艂niania serwera
  6.1 Graj o 艣rodkow膮 flag臋.
  6.2 HAB powinien znajdowa膰 si臋 oko艂o 150m od 艣rodkowej flagi. 
  6.3 Nie poluj na foby/haby przeciwnika. 
  6.4 Nie u偶ywaj uzbrojonych pojazd贸w ani stacjonarnych karabin贸w maszynowych b膮d藕 mortar贸w. Dozwolone tylko logi i transport trucki.
  6.5 Powy偶sze zasady obowi膮zuj膮 gdy na serwerze jest poni偶ej 50-ciu graczy. 
  
  艁amanie zasad serwera b臋dzie skutkowa艂o wyrzuceniem 鈥渒ickem鈥, a w powa偶niejszych przypadkach czasowym lub sta艂ym zablokowaniem dost臋pu do serwera.
  = = = = = == ENGLISH == = = = =
  Admins reserve the right to remove anyone found to be detrimental to the overall atmosphere or level of teamplay on the server at their own discretion. Admin's decisions and requests must be respected. If you want to discuss it, please do so on our discord in the 馃摓鈹媠upport tab.
  1. General Rules
  1.1 Any form of racism, discrimination or toxicity will not be tolerated.
  1.2 The promotion of communism or any other totalitarian regime is forbidden in any form.
  1.3 Any form of exploiting game bugs is prohibited.
  1.4 Interfering with communication in voice chat is not allowed.
  1.5 Recruiting or advertising websites, clans or organizations other than Rangers Polska is prohibited.
  1.6 As we communicate in both Polish and English on our server, it is recommended to use English on COMMAND CHAT.
  1.7 Each player must have a pronounceable name.
  1.8 Sharing information essential for the game with the opposing team is prohibited.
  1.9 Streaming of gameplay is allowed with a delay of not less than 10 minutes.
  1.10 It is forbidden to prevent enemy vehicles from leaving the main base.
  1.11 Do not shoot friendlies, if you do, apologize in all chat.
  2. Squad
  2.1 Players who are not assigned or AFK, will be removed from the full server by "autokick" after 5 minutes.
  2.2 Do not create a squad if you do not intend to lead it.
  2.3 Each Squad Leader must have a SL KIT and a working microphone.
  2.4 Squad leader has the right to remove anyone from the squad without giving a reason.
  2.5 Each team must play for active objectives or support squads fighting for it.
  2.6 Each squad should be named according to its purpose.
  2.7 It is forbidden to lock an infantry squad of less than 5 people. The exceptions are squads with special purposes, e.g. TOW, MORTAR.
  3. FOB
  3.1 The radio (FOB) must be within the reach of the opponent. No permanent map element can block it.
  3.2 Blocking access to the radio (FOB) with Squad Leader structures is allowed.
  3.3 The radio (FOB) cannot be set outside of the map.
  4. Vehicles
  4.1 Moving vehicles during the staging phase is prohibited.
  4.2 Abandoning or using vehicles as a "taxi" is prohibited
  4.3 Each vehicle that requires the role of a crewman requires at least 2 people to operate.
  4.4 The first correctly named squad has priority to vehicles "eg. TANK, MBT, BTR, IFV ". 鈥淎RMOR鈥 squad has no claim for any vehicle. 
  4.5 One correctly named squad = one vehicle.
  4.6 It is obligatory to lock vehicle squads. Squad should not exceed 4 people.
  4.7 Squad 鈥淟ogi鈥 has no priority to take a vehicle over an infantry squad.
  5. Heli
  5.1 Do not learn to fly on a public server.
  5.2 It is forbidden to destroy an enemy helicopter by colliding with it.
  5.3 Pilot has to be a Squad Leader. It is recommended to lock a 鈥渉eli鈥 squad. Such squad should not exceed 3 people. Squads with more people will be disbanded. 
  6. Seeding Rules
  6.1 Play for the middle flag.
  6.2 The HAB should be approximately 150m from the central flag.
  6.3 Do not hunt for enemy FOB.
  6.4 Do not use armed vehicles, stationary machine guns or mortars. Only logis and transport allowed.
  6.5 The above rules apply when there are less than 50 players on the server.
  Breaking rules will result with a kick and in more serious cases temporary or permanent ban on the server.